Thực hiện nhiện vụ năm học 2017-2018 và hưởng ứng phong trào xây dựng hoạn thiện cơ sở vật chất xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của bậc học mầm non, do ngành phát động .